เงื่อนไข

เงื่อนไขการส่งคลิปวิดีโอ

 • สิทธิ์ในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการต้องเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หรือไม่เป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ พรบ.คอมพิวเตอร์ และต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือได้รับการเผยแพร่จากที่ใดมาก่อน
 • คลิปวิดีโอต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้น ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกจากบริษัทหรือไม่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกช่องทาง ทุกชนิด
 • บริษัทและบริษัทในเครือมีสิทธิในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้น รวมทั้งมีสิทธิในการตัดต่อ เปลี่ยนแปลง แก้ไขตลอดจนเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการและภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการโดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเรียกรางวัลคืนได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการชี้แจงเหตุผลสำหรับคลิปวิดีโอที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี
 • กรณีผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการฟ้องร้องโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรณีอื่นใด ในกรณีที่บริษัทนำคลิปวิดีโอที่เข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือนำไปใช้งานใดๆ ก็ตาม
 • บริษัทไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการ
 • ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ในการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดขึ้นทุกประการ