อัพโหลดคลิป

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง


กรุณายอมรับกติกาและเงื่อนไขก่อนการอัพโหลด


ไฟล์ที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์วิดีโอขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB


วิธีการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการ

 • ส่งคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเสนอถึงคนแรกที่เข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ www.YouAreMyFirst.com
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์วีดีโอนามสกุล .MP4 และขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน 100 MB
 • คลิปวีดีโอที่ได้รับเลือก จำนวน 10 คลิป จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท
 • ตัดสินโดยคณะกรรมการจากบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหาเหตุการณ์จริง
 • คลิปที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10 คลิปนี้จะนำมาตัดต่อเป็นภาพยนตร์โฆษณาของกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ต่อไป

กำหนดการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 มกราคม 2562
 • คัดเลือกผลงานที่ผ่านการเข้ารอบ 10 ทีม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • เผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทาง www.firstchoice.co.th วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.firstchoice.co.th Facebook Krungsri First Choice หรือโทร 02 345 678

เงื่อนไขการส่งคลิปวิดีโอ

 • สิทธิ์ในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการต้องเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หรือไม่เป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ พรบ.คอมพิวเตอร์ และต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือได้รับการเผยแพร่จากที่ใดมาก่อน
 • คลิปวิดีโอต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้น ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกจากบริษัทหรือไม่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกช่องทาง ทุกชนิด
 • บริษัทและบริษัทในเครือมีสิทธิในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้น รวมทั้งมีสิทธิในการตัดต่อ เปลี่ยนแปลง แก้ไขตลอดจนเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการและภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการโดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเรียกรางวัลคืนได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการชี้แจงเหตุผลสำหรับคลิปวิดีโอที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี
 • กรณีผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการฟ้องร้องโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรณีอื่นใด ในกรณีที่บริษัทนำคลิปวิดีโอที่เข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือนำไปใช้งานใดๆ ก็ตาม
 • บริษัทไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการ
 • ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ในการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดขึ้นทุกประการ